LT | EN

privatumo politika

 

1. Asmens duomenų subjektas Įmonėje yra klientas – fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.).

 2. Asmens duomenų valdytojas – UADBB „Sėkmės partneris“ įmonės kodas 135956518, buveinės adresas Rasytės g. 10A, LT 48123 Kaunas (toliau– Įmonė).

3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

4. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir / ar aritmetines operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

5. Įmonė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis (dažniausiai, bet tuo neapsiribodama, vardą, pavardę, asmens kodą), gautus iš kliento, ketinančio naudotis ar besinaudojančio Įmonės paslaugomis. Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, Įmonės paslaugos jam gali būti neteikiamos.

6. Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko šiais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais kai gaunamas atskiras duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo):

6.1. Įmonės paslaugoms teikti ir kitai veiklai vykdyti kaip tai numatyta Įmonės veiklai taikomuose teisės aktuose;

6.2. Klientui informuoti apie jo draudimo sutartis, sudarytas su draudimo bendrovėmis, tarpininkaujant Įmonei;

6.3. duomenų subjektui informuoti apie Įmonės atstovaujamų draudimo bendrovių teikiamas paslaugas;

6.4. informacijai iš duomenų subjekto apie Įmonės ir atstovaujamų draudimo bendrovių teikiamas  paslaugas gauti;

6.5. Įmonės sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Įmonės teikiamų paslaugų kokybei vertinti , teirautis nuomonės apie teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę ir rinkos tyrimams atlikti;

6.6. duomenų subjekto Įmonės paslaugų vartojimo įpročiams ir poreikiams bei vykdomoms operacijoms analizuoti ir prognozuoti, siekiant užtikrinti tinkamiausią kliento aptarnavimą ir asmeninių pasiūlymų teikimą;

6.7. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai;

6.8. kitais teisėtais tikslais kaip nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Įmonę:

7.1. kad Įmonė, nustačiusi duomenų subjekto asmens tapatybę, supažindintų duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami;

7.2. kad Įmonė ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius duomenų subjekto asmens duomenis ir /ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

7.3. kad Įmonė sunaikintų neteisėtai sukauptus duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

8. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad:

8.1. būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ir įsipareigoja savo teisiškai pagrįstą nesutikimą pateikti Įmonei raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, jei šis nuspręstų, kad Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko neteisėtai;

8.2. būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.

9. Įmonė įsipareigoja:

9.1. taikyti ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Įmonės gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo;

9.2. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui.

10. Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį klientui lankantis Įmonės interneto svetainėje. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką, taip pat siekiant pagerinti savitarnos portale atliekamų veiksmų funkcionalumą. Pagal pradinius nustatymus dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau lankytojai turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Informuojame, kad išjungus slapukus kai kurios tinklalapio funkcijos gali neveikti.

com-h257.png
gj-h257.png
ld2-h257.png
BTA-logo-RGB.PNG
if2-h257.png
Bunda_logo_new.png
ERGO_Red_RGB.png